Elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának új honlapja.
Az új lap a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ címen található meg.Jelen honlapon a 2014 március 7-ig közzétett tartalmak érhetőek el, az itt elérhető információk elavulhattak!

border border border border
border
  2016. október 23.  
border border
border border
 arrow  Főoldal arrow Ügyleírások arrow Adóügyek arrow Idegenforgalmi adó
border border

Nyiregyháza e-Városháza
 Főoldal
 Hírek, közlemények
 Általános közzétételi lista
 - - - - - - -
 Közgyűlés tagjai
 Tisztségviselők
 Bizottságok
 Nemzetiségi Önkormányzatok
 Telefon és e-mail könyv
 Közérdekű adatok, "üvegzseb"
 Közgyűlések
 Bizottsági ülések
 Környezetvédelmi Program 2008-2014
 Nagyberuházások 2007-2013
 - - - - - - -
 Ügyleírások
 Letölthetö adatlapok
 Kitölthetö adatlapok
 Adattár(rendelet,határozat)
 Településrendezési terv
 Hirdetmények
 Ingatlan bérbeadás
 Ingatlan értékesítés
 Pályázatok
 Pályázatokkal kapcsolatos jelentések
 - - - - - - -
 Intézmények
 - - - - - - -
 Zajtérkép
 Zajtérkép - Intézkedési tervjavaslat
 - - - - - - -
 Honlap térkép
 Impresszum

 
IDEGENFORGALMI ADÓ

Vonatkozó jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. XCII. törvény az adózás rendjéről
15/2003. (III.27.) KGY rendelet az idegenforgalmi adóról
33/2005 (X.27.) KGY rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
35/2008. (XII.31.) PM. rendelet

Polgármesteri Hivatal illetékes irodája:
Adóosztály

Ügyfélfogadás helye:

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8 12‐ig 13 16:30‐ig
Kedd: 8 12‐ig
Szerda: 8 12‐ig 13 16:30‐ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 13‐ig

e‐mail: adoosztaly@nyiregyhaza.hu

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Nyíregyháza illetékességi területén a 15/2003.(III.27.) KGY rendeletével (továbbiakba: Ör.) 2003. április 1‐jei hatállyal vezette be az idegenforgalmi adót.

Az adó alanya

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.

(Állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén)

Az adó alapja és mértéke

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(Vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra)

Az adó mértéke 2010. január 1‐jétől személyenként és vendégéjszakánként 300,‐Ft.


Törvényi mentességet élveznek:
  • A 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • A közép‐ és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §‐ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].
  • Az egyház tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát ‐ kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából ‐ eltöltő egyházi személy.
  • A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák.
Az adó beszedésére kötelezett adókötelezettsége

Az adóbeszedésre kötelezettek:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó;
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott‐tartózkodás utolsó napján adóbeszedésre kötelezett.

Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét, az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz. Az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül szintén be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg azzal, hogy közli a magánszeméllyel és az adót átveszi, majd a beszedett idegenforgalmi adóról bizonylatot ad.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról az adó alapjának, és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetnie (Ör. 5. § és az Ör. 1., 2., és 3. számú melléklete)

A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.

Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról, valamint az általa beszedett helyi adóról a beszedést követő 15 napjáig bevallást kell benyújtania és egyidejűleg a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 11744003‐15402006‐03090000 számú Tartózkodási idő utáni
idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetnie.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik bevallani és befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az adókötelezettség megszűnését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.

Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettségét nem teljesíti, vagy hiányosan teljesíti az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény szabályai alapján:

- Magánszemély
200.000,‐ forintig, nem magánszemély 500.000,‐ forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható amennyiben bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), bevallási kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti.

- Hibásan benyújtott bevallás esetén magánszemély 20.000, ‐ forintig, nem magánszemély 100.000, ‐ forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

- Ha az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta vagy a beszedett adót nem fizette meg, a késedelmi pótlék mellett 50%‐ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni vagy megfizetni elmulasztott adó összege.

Segédlet Idegenforgalmi adó megállapításához szükséges nyilvántartás kialakításához (letölthető adatlap)

Iratminták, nyomtatványok:

Kizárólag elektronikus aláírással ellátott beadványokat fogadunk el e-mail-en keresztül.

2014. évi


2013. évi


2012. évi

Idegenforgalmi adó bevallás (letölthető adatlap)


2011. évi

ÖNELLENŐRZÉSI LAP - Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhezNyíregyháza honlapja
www.nyiregyhaza.hu

Nyíregyháza hirlapja
www.nyiregyhazinaplo.hu

EU vonal
EU vonal

Az Adóosztály rovata
Tájékoztató az e-Adórendszerről
Belépés az e-Adó-ba
Iparűzési adó bevallás Önkormányzati adóbefizetési számlák

Igazgatási Osztály rovata

Üzletek keresése
Szálláshelyek keresése
Rendezvények nyilvántartása
Telepengedélyek keresése
Termelői piacok nyilvántartása


Ingatlanközvetítő személyek

Ingatlan közvetítéstől eltiltott személyek

Ingatlan közvetítéstől eltiltott egyéni vállalkozók és egyéb gazdálkodó szervezetek

Ingatlan értékelő személyek
Ingatlanközvetítő vállalkozások
Ingatlanértékelő vállalkozások
Társasházkezelő személyek
Társasházkezelő vállalkozások

Építési Iroda rovata
Bokortanyák házszámozása

Államigazgatási Hivatal
Ügyfélfogadási idők

Közterület Felügyelet
Elszállított gépjárművek

Látogatók száma
26889735

Közadat kereső
www.kozadat.hu

Magyar Államkicstár
www.allamkincstar.gov.hu

Felhasználó

Jelszó

Emlékezzen rám
Elfelejtette jelszavát?

border borderborder border
     
border border border
border border
border border border border
border border border border