Elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának új honlapja.
Az új lap a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ címen található meg.Jelen honlapon a 2014 március 7-ig közzétett tartalmak érhetőek el, az itt elérhető információk elavulhattak!

border border border border
border
  2016. október 24.  
border border
border border
 arrow  Főoldal arrow Adattár(rendelet,határozat) arrow Elöterjesztések arrow ELŐTERJESZTÉS a Magyarországi Evangélikus Egyházzal ellátási szerződés megkötésére
border border

Nyiregyháza e-Városháza
 Főoldal
 Hírek, közlemények
 Általános közzétételi lista
 - - - - - - -
 Közgyűlés tagjai
 Tisztségviselők
 Bizottságok
 Nemzetiségi Önkormányzatok
 Telefon és e-mail könyv
 Közérdekű adatok, "üvegzseb"
 Közgyűlések
 Bizottsági ülések
 Környezetvédelmi Program 2008-2014
 Nagyberuházások 2007-2013
 - - - - - - -
 Ügyleírások
 Letölthetö adatlapok
 Kitölthetö adatlapok
 Adattár(rendelet,határozat)
 Településrendezési terv
 Hirdetmények
 Ingatlan bérbeadás
 Ingatlan értékesítés
 Pályázatok
 Pályázatokkal kapcsolatos jelentések
 - - - - - - -
 Intézmények
 - - - - - - -
 Zajtérkép
 Zajtérkép - Intézkedési tervjavaslat
 - - - - - - -
 Honlap térkép
 Impresszum

ELŐTERJESZTÉS a Magyarországi Evangélikus Egyházzal ellátási szerződés megkötésére  
 

                    Melléklet a 62781/ 2002. (VIII. 26.) határozathoz

 

FENNTARTÓI JOGOT IS ÁTRUHÁZÓ

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS,

 

amely létrejött az alulírott napon és helyen egyfelől a 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz.székhelyű Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / a továbbiakban: Önkormányzat / képviseli: Csabai Lászlóné polgármester, másfelől a Fővárosi Bíróság által 1996. január 1. napján ...Pk…………………/………… sz. alatt önálló jogi személyként nyilvántartásba vett, 1085 Budapest, Üllői u. 24. sz.  székhelyű Magyarországi Evangélikus Egyház / a továbbiakban: Fenntartó / képviseli: ……………………………………………………………………………, valamint a 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. sz. székhelyű    Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség /a továbbiakban: Egyházközség / képviseli: Adáni István igazgató lelkész /, között az alábbi feltételekkel:

                           

1./ A szerződő felek megállapítják, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1999.október hó 25. napján hozott  248/1999.

/ X.25./ sz. határozatával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Köz-

igazgatási Hivatal 8.753/4/ 1999. számú határozata alapján, határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkező 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. telephelyű Hajléktalanok Át-meneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye, 25-25 férőhellyel, vala-mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal  15750/6/1988. számú határozata alapján, határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkező, 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 4. sz. telephelyű ANYAÓVÓ családok átmeneti otthona 36 férőhellyel megjelölésű, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének 111.566/l997. V. számú határozata alapján 1996.május l-jétől határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkező 4400 Nyíregyháza, Árpád u.41/ B. telephelyű  50 férőhelyes Nappali Melegedő és Népkonyha, Nyíregyháza Megyei Jogú  Város közigaz-gatási határain belüli ellátási területű, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények fenntartói jogát az Egyházközségre ruházta át, egyben vele szociális ellátási szerződést kötött.

 

2./ Az 1./ pontban körülírt intézmények fenntartói jogát az Egy-házközség – az Önkormányzat hozzájárulásával - a Fenntartóra a jelen okirat aláírásával átruházza.

 

3./ Fenntartó a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy magát az Önkormányzat és az Egyházközség között 1999. október 26. napján létrejött fenntartói jogot is átruházó szociális ellátási szer-ződés tekintetében az Egyházközség teljes körű és korlátlan jogutódaként mindenben elismeri.

 

4./ Az Önkormányzat a jelen okirat aláírásával feltétlen belegyezését adja ahhoz, hogy Fenntartó a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Közigazgatási Hivatalnál az Intézmények működési engedélyeinek a fenntartó személyében bekövetkezett változásra alapított módosítását kezdeményezze, egyben kötelezi magát, hogy

-2-

 

 

 

 

a módosításhoz szükséges jognyilatkozatokat megteszi, illetve a

maga részéről - a szükséges mértékben - közreműködik a működési engedély módosítására irányuló okiratok megszerkesztésében és a

a működési engedélyek módosítására irányuló közigazgatási eljárásban.

 

5./ Fenntartó a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a fenntartásra átvett Intézmények tevékenységére, az általuk nyújtott szolgáltatásokra és nyilvántartásukra vonatkozó szakmai és egyéb követelményeket meghatározó jogszabályokat, és szokáso-kat ismeri, azok betartására külön is kötelezettséget vállal.

 

6./ A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződésükkel érintett intézményeket 1999. december hó 31. napjáig az Önkor-mányzat által alapított 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36.szám székhelyű Családsegítő- Gyermekjóléti és Hajléktalanellátó Szol-gálat külön szervezeti egységenként közalkalmazotti jogviszony-ban álló foglalkoztatottak közreműködésével működtette. 

 

7./ A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződésükkel érintett Intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak közal-kalmazotti jogviszonya a fenntartói jog átruházása folytán a működési engedélyek módosítása napjával megszűnt, ezért Fenntartó a jelen okirat aláírásával kötelezi magát, hogy az érintett volt közalkalmazottakat munkaviszony keretében - a saját belső szabályzatainak megfelelően -, a közalkalmazotti besorolásuknak megfelelő munkakörben  munkabérük és egyéb juttatásaik érintet-lenül hagyása mellett, változatlanul tovább foglalkoztatja.

 

8./ A fenntartásra átadott Intézmények ingatlan és ingó vagyontárgyainak részletes felsorolását a felek által közösen felveendő - a jelen szerződés függelékét képező -  vagyonleltár tartalmazza.

 

9./ A felek megállapodnak abban, hogy a vagyonleltárban felsorolt ingatlanokat a feladatellátás időtartamára az Önkormányzat a Fenntartó térítésmentes használatába adja, míg a korábban az Egyházközség tulajdonába adott ingóságok, ugyancsak térítés-mentesen a Fenntartó tulajdonába kerülnek, aki azokat köteles a jó gazda gondosságával kezelni, állagukat megóvni és megóvatni.

 

10./ A Fenntartó használatába adott épületek és épületrészek  állagmegóvása, karbantartása és üzemeltetése a Fenntartó, míg  azok felújítása  az Önkormányzat költségein történik. A Fenntartó tulajdonába adott ingóságokat, a szerződés megszűnésekor a Fenn-tartó az azok pótlására, az intézmények működési feltételeinek biztosítására vonatkozó kötelezettsége folytán, beszerzett vagyontárgyakkal egyetemben természetben köteles az Önkormány-zatnak visszaszolgáltatni.

- 3 -

 

 

 

11./ A felek megállapodnak abban, hogy a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése érdekében - a más épületben való elhelyezés lehetőségét is ideértve - a továbbiakban külön is együttműködnek.

 

12./ Fenntartó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1./ pont-jában körülírt nappali melegedő működtetésére, illetve az utcai szociális munka feladataira - a jelen szerződésben meghatározott önkormányzati támogatás terhére - a feladatot jelenleg is az Önkormányzattal kötött szerződés alapján ellátó 4400 Nyíregy-háza, Szarvas u. 29. szám székhelyű Periféria Egyesülettel, az Anyaóvó, valamint a hajléktalanok éjjeli menedékhelye, illetve átmeneti otthona működtetésére, pedig a 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 2. szám székhelyű Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálattal külön szerződéseket köt, amelyek érvényességéhez az Önkormányzat Szociális és Lakásügyi Bizottságának / a továbbiakban: Bizott-    ság / jóváhagyása szükséges.

 

13./ A felek a Fenntartó által vállalt szolgáltatások ellen-értékét a 2002.évre 7.001.000 Ft-ban, azaz, hétmillió egyezer Ft-ban állapítják meg, amely összeg időarányos részét az Önkormányzat a költségvetésről szóló rendeletében meghatározottak szerint utalja át a Fenntartónak. Az Önkormányzati támogatás mértékét a felek évenként, a költségvetési fedezetek ismeretében felülvizsgálják.

 

14./ A Fenntartó az általa nyújtott - a jelen szerződés hatálya alá tartozó – ellátások intézményi térítési díját a Bizottság egyetértésével állapíthatja meg.

 

15./ Fenntartó a jelen szerződés alapján végzett tevékenységéről évente köteles beszámolni a Fenntartó Közgyűlésének.

 

16./ Fenntartó az intézmények érdekképviseleti fórumaiban az Ön-kormányzatnak szavazati jogú képviseletet biztosít. 

 

17./ Az intézmények szolgáltatásaival, illetve a személyi térí-tési díjjal kapcsolatos panaszok felől a Bizottság dönt. Az in-tézményvezető a panaszt három munkanapon belül köteles megküldeni a Bizottságnak, amely azt a soron következő ülésén bírálja el.

 

18./ Fenntartó kijelenti, hogy az Intézmények dolgozóit, és a szolgáltatásokat igénybe vevőket vallásuktól, meggyőződésüktől és azok kinyilvánításától, illetve gyakorlásától függetlenül azonos elbírálásban részesíti.

 

19./ A jelen szerződésüket a felek hat hónapi felmondási idő mellett az év utolsó napjára szólóan, indokolási kötelezettség mellett, írásban felmondhatják.

 

 

 

-4-

 

 

 

20./ A felek a szerződésszegés esetére a Polgári Törvénykönyv általános kártérítési szabályainak alkalmazásában állapodnak meg, azzal, hogy a szolgáltatás folyamatos ellátásának költségeit a Fenntartó a kártérítési kötelezettségen túlmenően is köteles megtéríteni az Önkormányzatnak.

 

21./ Önkormányzat a jelen okirat aláírásával a szociális ellá-tási szerződésből az Egyházközséget elbocsátja.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., illetve a  Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló  1959. évi IV. tv. Rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A szerződő felek képviselői a szerződést, elolvasás és értelme-zés után, mint akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el.

 

Nyíregyháza, 2002. augusztus hó … napján

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város        Magyarországi Evangélikus

         Önkormányzata                         Egyház

 

 

 

 

………………………………………………………………………………

Nyíregyházi Evangélikus

Egyházközség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZOCIÁLIS IRODA

 

Ügyiratszám: 62781/ 2002. V.

Ügyintéző: dr. Hajnal László

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

- a Közgyűléshez –

 

a Magyarországi Evangélikus Egyházzal szociális ellátási szerződés megkötésére

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 248/1999. / X.25./ sz. határozatával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Közigazgatási Hi-vatal 8.753/4/ 1999. számú határozata alapján, határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkező 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. telephelyű Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye, 25-25 férőhellyel, valamint a Szabolcs-Szatmár-Be-reg Megyei Közigazgatási Hivatal  15750/6/1988. számú határozata alapján, határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendel-kező, 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 4. sz. telephelyű ANYAÓVÓ családok átmeneti otthona 36 férőhellyel megjelölésű, és Nyír-egyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének 111.566/l997. V. számú határozata alapján 1996.május l-jétől határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkező 4400 Nyíregyháza, Árpád u.41/ B. telephelyű  50 férőhelyes Nappali Melegedő és Népkonyha, Nyír-egyháza Megyei Jogú  Város közigazgatási határain belüli ellátási területű, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények fenntartói jogát a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségre  ruházta át, egyben vele szociális ellátási szerződést kötött.

 

A teljesedésbe menő szerződés – az anyagi többlet források okán is – jól szolgálja a hajléktalanok magasabb színvonalú ellátását.

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház az Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat tevékenységének ismeretében kinyilvánította az intézmé-nyek fenntartói jogának átvételére irányuló szándékát.

-2-

 

 

 

Tekintettel arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények fenntartásában hosszú ideje országos gyakorlatot szerzett Egyház szakmai ismeretei, etikai követelményei, és nem utolsósorban, anyagi ereje az ellátás színvonala további javítá-sát teszi lehetővé, kérjük, hogy a Tisztelt Közgyűlés az előter-jesztés megvitatását követően a mellékelt javaslatot elfogadni és a szociális ellátási szerződést megkötni szíveskedjék!

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Szíves tájékoztatásul előadjuk, hogy a megkötni javasolt szerző-dés érdemben megegyezik a korábbival, de annak szövegén át kel-lett vezetni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény időközben módosított 121. §- a által kötelezően előírt tartalmi kiegészítéseket.

 

Nyíregyháza, 2002. augusztus hó 16. napján

 

 

 

 

    

                                          Tisztelettel:

 

 

                                          

        

                                              Deme Dóra

                                             irodavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Melléklet a 62781/ 2002. V. számú előterjesztéshez

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

 

..... /2002. ( VIII. 26) számú

 

h a t á r o z a t a

 

a Magyarországi Evangélikus Egyházzal szociális ellátási szerződés megkötéséről

 

 

A Közgyűlés

 

 

1./ a határozat mellékletét képező ellátási szerződésben meg-határozott önkormányzati kötelezettségvállalással egyetértve fel-hatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert az ellátási szerződést tartalmazó okirat aláírására;

 

2./ a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséget az 1999. otóber 26. napján megkötött szociális ellátási szerződésből elbocsátja;

 

3./ utasítja a Gazdasági irodát, hogy 2002. szeptember 1-jét  követően a fenntartót az ellátási szerződés 16./ pontja alapján megillető összegeket a Magyarországi Evangélikus Egyház bankszám-lájára utalja át;

 

4./ a szerződés 18./ pontjában szabályozott képviselet ellá-tásával a Szociális Iroda mindenkori vezetőjét bízza meg.

 

 

Határidő: az 1-2/ pontok esetében azonnali,

          a 2- 3./ pontok esetében folyamatos,

         

 

Felelős: László Géza irodavezető,

         Deme Dóra irodavezető.

 

Nyíregyháza, 2002. augusztus hó 26. napján.

 

A határozatot kapják:

 

1./ A Közgyűlés tagjai

2./ A Megyei Jogú Város Jegyzője és a Polgármesteri Hivatal Iro-

    davezetői

3./ Magyarországi Református Egyház   

4./ Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

 

 

 

 

 Nyíregyháza honlapja
www.nyiregyhaza.hu

Nyíregyháza hirlapja
www.nyiregyhazinaplo.hu

EU vonal
EU vonal

Az Adóosztály rovata
Tájékoztató az e-Adórendszerről
Belépés az e-Adó-ba
Iparűzési adó bevallás Önkormányzati adóbefizetési számlák

Igazgatási Osztály rovata

Üzletek keresése
Szálláshelyek keresése
Rendezvények nyilvántartása
Telepengedélyek keresése
Termelői piacok nyilvántartása


Ingatlanközvetítő személyek

Ingatlan közvetítéstől eltiltott személyek

Ingatlan közvetítéstől eltiltott egyéni vállalkozók és egyéb gazdálkodó szervezetek

Ingatlan értékelő személyek
Ingatlanközvetítő vállalkozások
Ingatlanértékelő vállalkozások
Társasházkezelő személyek
Társasházkezelő vállalkozások

Építési Iroda rovata
Bokortanyák házszámozása

Államigazgatási Hivatal
Ügyfélfogadási idők

Közterület Felügyelet
Elszállított gépjárművek

Látogatók száma
26895069

Közadat kereső
www.kozadat.hu

Magyar Államkicstár
www.allamkincstar.gov.hu

Felhasználó

Jelszó

Emlékezzen rám
Elfelejtette jelszavát?

border borderborder border
     
border border border
border border
border border border border
border border border border